ගායකයන්ගේ කටහඬවල් පරාදයි මේ තාත්තගෙ කටහඬට මෙන්න බලන්නකෝ දුවක් එක්ක සුපිරියටම ගායනය කරන හැටි..

දක්ෂතාවයට වයසක් නෑ කියන්නේ නිකමට නෙවෙයිනේ..මෙන්න බලන්නකෝ මේ තාත්තා ගායනා කරන අපුරුව.වෙලාවකට හිතෙනව ඒ ගායකයාද කියලත්.ඒ විදිහටම ගායනා කරනවා.මෙන්න බලනකො පහත වීඩියෝව ඒ සුපිරි ගායනය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *