මොන හිතකින් කරාද තමන්ගෙ කිරි කැටියට මෙහෙම විපතක් අම්මගෙයි තාත්තගෙයි අතින්ම

මොන හිතකින් කරාද තමන්ගෙ කිරි කැටියට මෙහෙම විපතක් අම්මගෙයි තාත්තගෙයි අතින්ම
අද සමාජය කොතරම් දරුණු වෙළද කියලා අපිට අසන්න දකින්න ලැබෙන දේවල් වලින් හිතාගන්න පුළුවන් …ඉතින් අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්න යන්නේ අම්මගෙයි තාත්තගෙයි අතින්ම කිරි කැටි දරුවට කරපු දෙයක් ගැන …ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත video එක බලන්න…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *