අක්කාගේ වෙඩින් එක දවසේ මල්ලි කියපු ගීතයෙන් සංවේදී වී උන්හිටි තැන් අමතකවුනු හැටි

අක්කාගේ වෙඩින් එක දවසේ මල්ලි කියපු ගීතයෙන් මනමාලිත් මනමාලයත් දෙන්නාම සංවේදී වෙයි අක්කාට උන්හිටි තැන් අමතකවුනු හැටි මෙන්න

අක්කගේ මල්ලිගේ සහෝදර ප්‍රේමය තරම් බැදීමක් තවත් නැ මේ ඒවගේ සංවේදීම අවස්තාවක් එකපාරක් බැලුවොත් ඔබ දෙපාරක් බලනවා අනිවාරෙන්ම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *