ටීනා බඩ ගෙඩියත් උඩ දාගෙන දාපු සුපිරිම අලුත් dance එක

ටීනා කියන්නෙත් කාලෙන් කාලෙට පුවත් මවන්නියක්…… ඉතින් ටීනා බඩ ගෙඩියත් උඩ දාගෙන දාපු සුපිරිම  dance එකක් මේ දවස් වල අන්තර්ජාලයේ සැරිසරනවා…… එහෙනම් මෙන්න වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *