ක්‍රිස් සහ එලීනාගේ අපූරූ ඡායාරූප එකතුවම .! (PHOTOS)

සමාජ ජාලා මාධ්‍ය වල කතාබහට ලක් වූ අපුරු චායාරුප එකතුවක් පහතින්….

නිරූපනය: ක්‍රිස් සහ එලිනා

චායරුපකරණය: සුරංග බණ්ඩාර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *