මහනුවර තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශය ආරවුලක් නිසා පාර පුරා ගිනි ඇවිලේ. මිනිසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් පාරට බැස කරන්න හදන දේ මෙන්න.

මහනුවර තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශය ආරවුලක් නිසා පාර පුරා ගිනි ඇවිලේ. මිනිසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් පාරට බැස කරන්න හදන දේ මෙන්න. පුද්ගලික ආරවුලක් මත හටගත් ගැටුමකින් පුද්ගලයකු මිය යාමේ සිද්ධියකට ජාතිවාදී මුහුණුවරක් දීමේ උත්සාහයක් හේතුවෙන් මහනුවර තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයට දැඩි පොලිස් ආරක්ෂාවක් ලබාදී තිබෙන බව පොලිසිය පවසනවා.පහතින් නරඹන්න එම ප්‍රදේශයේ දැන් තත්වය.

theldeniya now

#Theldeniya

Posted by POTTE – පොට්ටෙ on Monday, 5 March 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *