ඔබේ වයසට අනුව කෙතරම් කාලයකට සැරයක් ඔබ ලිංගිකව එක් විය යුතු ද?

ඔබේ වයසට අනුව කෙතරම් කාලයකට සැරයක් ඔබ ලිංගිකව එක් විය යුතු ද? මේ ප්‍රශ්නයට ගොඩක් අය පිළිතුරු හොයනවා. ඉතින් අද මේ කියන්නේ යන්නේ ඔබේ වයසට අනුව කොපමණ කාලයකට සැරයක් ලිංගිකව එකතු විය  යුතුද යන්නයි. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයට විවිධ වන ලිංගික ජීවිතය ඉතාමත් කල්පනාකාරීව අනෙකාගේ හැගීම් හා උවමනාද දැන හැදින සිටීම ඉතා වැදගත් වේ. වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *